سرور اختصاصی دیتاسنتر Hetzner

سرور اختصاصی دیتاسنتر Hetzner

سرور اختصاصی هتزنر مدل AX41-NVMe

AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2)
64 GB DDR4 RAM
64 GB DDR4
2 x 512 GB NVMe SSD (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth
Hetzner Germany
ارائه KVM رایگان

سروراختصاصی هتزنر مدل AX52

AMD Ryzen 7 7700 Octa-Core "Raphael" (Zen4)
64 GB DDR5 RAM
(Software-RAID 1)
2 x 1 TB NVMe SSD (Gen4, Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth
Hetzner Germany

شروع از
51,100,000 ریال
ماهانه
31,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سروراختصاصی هتزنر مدل AX102

AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core "Raphael" (Zen 4)
128 GB DDR5 ECC RAM
2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen 4, Software RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth
Germany

شروع از
94,500,000 ریال
ماهانه
31,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سروراختصاصی هتزنر مدل AX161

AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" (Zen2)
128 GB DDR4 ECC RAM
(Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth

شروع از
94,500,000 ریال
ماهانه
59,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سروراختصاصی هتزنر مدل EX101

Intel® Core™ i9-13900 24 Core "Raptor Lake-S"
64 GB DDR5 ECC RAM
2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition (Gen4, Software RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth

شروع از
67,900,000 ریال
ماهانه
31,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سروراختصاصی هتزنر مدل EX44

Intel® Core™ i5-13500 14 Core "Raptor Lake-S"
64 GB DDR4 RAM
2 x 512 GB NVMe SSD (Gen 4, Software RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth
Hetzner Germany

شروع از
36,400,000 ریال
ماهانه
31,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید