هاست وردپرس حرفه ای آلمان SSD NVME

هاست وردپرس هتزنر (cpanel)

هاست وردپرس حرفه ای آلمان SSD NVME

هاست وردپرس هتزنر (cpanel)

هاست HETZNER وردپرس حرفه ای پلان - WPH-40
 • 5 گیگابایت فضا
 • NVME هارد
 • 4  گیگ منابع
 • 1 هسته  سپیو
 • CPANEL  کنترل پنل
 • 50MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی 
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • ندارد   پارک دامنه
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
هاست HETNZER وردپرس حرفه ای پلان - WPH-50
 • 10 گیگابایت فضا
 • NVME هارد
 • 4  گیگ منابع
 • 1 هسته  سپیو
 • CPANEL  کنترل پنل
 • 50MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی 
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • ندارد پارک دامنه
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
هاست HETZNER وردپرس حرفه ای پلان - WPH-60
 • 30 گیگابایت فضا
 • NVME هارد
 • 6  گیگ منابع
 • 1 هسته  سپیو
 • CPANEL  کنترل پنل
 • 50MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی 
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • 1 عدد پارک دامنه
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
هاست HETZNER وردپرس حرفه ای پلان - WPH-70
 • 50گیگابایت فضا
 • NVME هارد
 • 6 گیگ منابع
 • 1 هسته سپیو
 • CPANEL کنترل پنل
 • 50MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • 1عدد پارک دامنه
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
هاست HETZNER وردپرس حرفه ای پلان - WPH-80

i/o 150MB

 • 60گیگابایت فضا
 • NVME هارد
 • 12 گیگ منابع
 • 2 هسته سپیو
 • CPANEL کنترل پنل
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • 3 عدد پارک دامنه
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
هاست HETZNER وردپرس حرفه ای پلان - WPH-90
 • 80گیگابایت فضا
 • NVME هارد
 • 16  گیگ منابع
 • 3 هسته  سپیو
 • CPANEL  کنترل پنل
 • 150MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی 
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • نامحدود پارک دامنه
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری