هاست وردپرس معمولی آلمان SSD NVME

هاست وردپرس معمولی آلمان SSD NVME

هاست وردپرس معمولی WPH-1
 • 1 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • 2.5GB RAM
 • 50٪ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 20MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
هاست وردپرس معمولی WPH -2
 • 2گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • ۱GB RAM
 • 50٪ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 20MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
هاست وردپرس معمولی WPH-3
 • 5گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • 2GB RAM
 • 50٪ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 20MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
هاست وردپرس معمولی WPH -4
 • 7 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • ۱GB RAM
 • 50٪ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 40MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
هاست وردپرس معمولی WPH-5
 • 9گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • 3GB RAM
 • 50٪ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 40MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
هاست وردپرس معمولی WPH-6
 • 20 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • 3GB RAM
 • 50٪ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 40MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه