هاست دانلود خارج

هاست دانلود خارج پلان DH-۱
 • 20 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SATA HDD هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
هاست دانلود خارج پلان DH-۲
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SATA HDD هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
هاست دانلود خارج پلان DH-۳
 • ۲۰۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SATA HDD هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
هاست دانلود خارج پلان DH-۴
 • ۴۰۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SATA HDD هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
هاست دانلود خارج پلان DH-۵
 • ۷۰۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SATA HDD هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه